Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA

1. ZGODNIE Z ART. 27 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. POZ. 827) KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM, KTÓRY ZAKUPIŁ TOWAR NA ODLEGŁOŚĆ – ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO – MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYN W TERMINIE 14 DNI (DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM).

2. ZWRACANY TOWAR NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW KORZYSTANIA POZA KONIECZNYMI DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONALNOŚCI TOWARU.

3. FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, JEST DOSTARCZANY WRAZ Z TOWAREM.

4. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU NALEŻY ZŁOŻYĆ:

A) LISTEM POLECONYM NA ADRES SPRZEDAWCY, WSKAZANY W ROZDZIALE 1 § 1 REGULAMINU.

B) W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I WYSŁAĆ SPRZEDAWCY NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WSKAZANY W ROZDZIALE 1 § 1 REGULAMINU (SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZA KLIENTOWI E-MAILEM POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA).

5. ODSTĘPUJĄC OD UMOWY, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD SPRZEDAŻY – NAJLEPIEJ ORYGINAŁ LUB KOPIĘ PARAGONU LUB FAKTURY VAT LUB INNY NIEBUDZĄCY WĄTPLIWOŚCI DOWÓD ZAKUPU.

6. KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ TOWAR SPRZEDAWCY – NA SWÓJ KOSZT – NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY (DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ODESŁANIE TOWARU PRZED JEGO UPŁYWEM).

7. SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, ZWRÓCIĆ KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA (SPRZEDAWCA ZWRACA NAJTAŃSZY OFEROWANY W SKLEPIE KOSZT DOSTARCZENIA TOWARU).

8. JEŻELI KLIENT WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ODSTĄPIENIU NIE ODESŁAŁ TOWARU, SPRZEDAWCA WSTRZYMUJE SIĘ DO ZWROTU DOKONANYCH PRZEZ KLIENTA PŁATNOŚCI DO DNIA OTRZYMANIA TOWARU.

9. KLIENT MOŻE PRZESŁAĆ ZWRACANY TOWAR NA SWÓJ KOSZT NA ADRES: 

Kaps Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 40, 32-765 Rzezawa z dopiskiem YES YES YO.PL® 

Sklep internetowy www.yesyesyo.pl nie przyjmuje zwrotów bezpośrednio w siedzibie.

10. PROSIMY O ODSYŁANIE TOWARU W ORYGINALNYM NIEUSZKODZONYM OPAKOWANIU.

11. ZWROT NALEŻNOŚCI NASTĄPI W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ DOKONYWANY BYŁ ZAKUP: KONTO BANKOWE LUB NA KARTĘ, A W PRZYPADKU ZAKUPU ZA POBRANIEM – NA WSKAZANE PRZEZ KLIENTA KONTO.

12. PRZESYŁKI ZE ZWRACANYM TOWAREM NADANE ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ODBIORCY (SPRZEDAWCY) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

13. KUPUJĄCEMU NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU TOWARU W POSTACI NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH LUB WIZUALNYCH ALBO PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DOSTARCZONYCH W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŚLI OPAKOWANIE TO ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU.

Formularz odstąpienia od umowy

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres:

Kaps Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 40, 32-765 Rzezawa z dopiskiem YES YES YO.PL®

Sklep internetowy WWW.YESYESYO.pl nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio w siedzibie.

sklep@yesyesyo.pl

tel.+48 14 612 77 30 wew.30

Sklep gwarantuje rozpatrzenie reklamacji w terminie do 14 dni.

2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.

3. Kaps Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 40, 32-765 Rzezawa odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić niezgodność towaru z umową wystarczy: opisać niezgodność, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży.

5. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego.

Formularz reklamacyjny